Vedtekter for Grünerløkka Nei til EU

Vedtekter for Grünerløkka Nei til EU.
Vedtatt på stiftelsesmøte 10.11.2014

§ 1. Formål
Grünerløkka Nei til EU er en lokal, tverrpolitisk og antirasistisk organisasjon.
Nei til EU arbeider for at Norge ikke skal bli medlem i Den europeiske union for derved å sikre:
* demokratiet og norsk suverenitet på områder som er vesentlige for den norske velferdsstaten
* full handlefrihet til ansvarlig forvaltning av miljø og ressurser
* at tilpasning til EUs indre marked ikke må skje på bekostning av solidaritet med de land og befolkningsgrupper som er mest avhengig av internasjonal hjelp og støtte
Nei til EU forutsetter at tilpasning av norske lover og regler til EUs indre marked, som Norge er tilknyttet igjennom EØS avtalen, ikke må gå på tvers av flertallets grunnholdninger ved folkeavstemningen i 1972 og 1994, hvor verdier som frihet, rettferdighet, internasjonal solidaritet og miljøvern sto sentralt.

§ 2. Arbeidsformer
Grünerløkka Nei til EU skal drive utredning, spre informasjon og argumentasjon omkring Norges forhold til EU og om utviklingen av EU.

§ 3. Medlemmer.
Alle som støtter organisasjonens formål og arbeidsformer kan bli medlemmer av Nei til EU. Som medlemmer regnes de som bor i bydel Grünerløkka og som har betalt årskontingent til Nei til EU.
Medlemmer i Ungdom mot EU, som bor i bydelen, har fulle rettigheter i Nei til EU.

Lokale fagforeninger, klubber og andre organisasjoner kan være støttemedlemmer. Styret fastsetter kontingenten. Støttemedlemskapet er ikke en form for kollektivt medlemskap. Det gir ikke rett til representasjon i Grünerløkka Nei til EUs styre, eller innflytelse over Grünerløkka Nei til EUs politikk og prioriteringer, men medfører at organisasjonen, klubben eller foreningen får jevnlig tilsendt informasjon.

§ 4. Årsmøte.
Årsmøtet holdes vanligvis innen utgangen av februar. Årsmøtet skal sikre minst 40 prosent kvinnerepresentasjon i styret. Årsmøtet innkalles skriftlig med minst to ukers varsel. Til årsmøtet skal styret legge fram en beretning som beskriver lagets aktivitet i perioden. Vedtak på årsmøtet fattes med alminnelig flertall, unntatt vedtektsendringer som krever 2/3-dels flertall. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 20 prosent av medlemmene krever det. Årsmøtet velger valgkomite. Årsmøtet skal velge et styre bestående av minimum leder, sekretær og kasserer. Årsmøtet velger også revisor.

§ 5. Styret.
Styret skal lede og koordinere den lokale virksomheten i lokallaget. Styret skal være bindeledd mellom medlemmene og fylkeslaget.

§ 6. Endring av vedtektene.
Lagets vedtekter kan bare endres ved 2/3-dels flertall på et lovlig innkalt årsmøte i lokallaget, og hvor innholdet i endringsforslaget er gjort kjent i innkallingen.

§ 7. Oppløsning av lokallaget.
Oppløsning av lokallaget kan bare skje ved 2/3-dels flertall på et lovlig innkalt årsmøte i lokallaget. Lokallagets midler overføres fylkeslaget. Hvis Nei til EU er oppløst fatter årsmøte vedtak om hvordan midlene skal disponeres.

§ 8 Forholdet til Nei til EUs sentrale vedtekter
Lokallagets vedtekter er underlagt de sentrale vedtektene. Ved endringer i de sentrale vedtektene som berører lokallagenes vedtekter, må disse endres. Lokallag kan ikke ha vedtekter som er i strid med de sentrale vedtektene.